Οικονομικά Στοιχεία

 
Στρατηγικός στόχος είναι η ανάδειξή μας σε μια κορυφαία εταιρεία στους τομείς των Κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών με διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η εδραίωση της θέσης μας στην εγχώρια αγορά, η επέκταση μας σε νέους τομείς και δραστηριότητες και η εξωστρεφής ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Επιχειρηματικός μας στόχος είναι η διαχρονική άνοδος των οικονομικών μεγεθών, εκμεταλλευόμενοι την άριστη επιχειρηματική φήμη και αξιοπιστία που κατακτήσαμε μέσα από την πολύχρονη παρουσία μας και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας.

Για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων η ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ :

  • Δεσμεύεται για την Ποιότητα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που παρέχει, ώστε αυτά να είναι υψηλού επιπέδου και σύμφωνα πάντα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και των λοιπών διατάξουν που σχετίζονται με το χώρο.
  • Δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους ώστε το προσωπικό να μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
  • Δεσμεύεται στη συνεχή και απρόσκοπτη προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων της, διασφαλίζοντας μία μόνιμη και σταθερή παραγωγή κατάλληλου, ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση της Επιχείρησης δεσμεύεται:

  • Εκπαιδεύει και διαχειρίζεται το προσωπικό της ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αλλά και να συμβάλει στην προσπάθεια της επιχείρησης.
  • Παρέχει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν την Ποιότητα και Ασφάλεια των Προϊόντων της.
  • Παρακολουθεί τους πελάτες της και μεριμνά για την ανάκτηση της γνώμης τους ως προς το επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών
  • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητές της, έχοντας καθιερώσει μετρήσιμους στόχους.
  • Ανασκοπεί και αναλύει τα παραγόμενα στοιχεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και την τελική ικανοποίηση του πελάτη.
  • Το προσωπικό σε όλα τα κλιμάκια της επιχείρησης είναι ενήμερο για την Πολιτική Ποιότητας της Επιχείρησης και είναι υποχρεωμένο να συμβάλει στην Υλοποίησή της.
  • Να υποστηρίξει την εφαρμογή της Πολιτικής.


1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προσκλήσεις Μετόχων

Ισολογισμοί : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Γενική Συνέλευση (2019)

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Χρήσεως